Inici » Ajuts per al manteniment d'entitats de foment de la llengua catalana 2023

Ajuts per al manteniment d'entitats de foment de la llengua catalana 2023

Ajuts per al manteniment d’entitats de foment de la llengua catalana per a l’any 2023

 

 • Objecte

Donar suport al manteniment de les entitats sense ànim de lucre que tenen com a finalitat el foment de la llengua catalana i promoure i enfortir així el teixit associatiu en l’àmbit social i cultural.

 • Despeses subvencionables

Es poden acollir a aquesta convocatòria de subvencions les sol·licituds per a despeses que s’hagin fet de l’1 de gener al 31 de desembre de 2022, corresponents als conceptes:

 1. Lloguer dels locals i oficines de l’entitat
 2. Arrendament financer d’un bé moble (renting), d’equipaments informàtics, fotocopiadores o similars
 3. Petites reparacions, manteniment i conservació sempre que l’activitat no es consideri inventariable, és a dir, que no impliquin increment del valor patrimonial dels béns
 4. Despeses de subministraments: llum, aigua, calefacció/climatització, telèfon, fax, Internet i altres subministraments de pagament periòdic
 5. Despeses de material fungible i béns consumibles
 6. Primes d’assegurances
 7. Despeses de tasques de coordinació, assessorament, gestió, administració i neteja
 • Beneficiaris

Poden ser-ne beneficiàries les entitats associatives o organitzatives sense ànim de lucre que compleixin els requisits següents:

 • Estar constituïdes legalment.
 • Tenir a Mallorca la seu de l’entitat o una delegació en què desenvolupin activament la seva tasca.
 • Tenir entre les seves finalitats fomentar el coneixement, l’ús i la divulgació de la llengua catalana.
 • Desenvolupar activitats i campanyes de foment i normalització lingüística a Mallorca.
 • Haver desenvolupat alguna activitat o campanya de foment i normalització lingüística a Mallorca durant 2022.
 • Quantia

60.000,00 €

 • Procediment per seleccionar les entitats beneficiàries

 Concurrència competitiva.

 • Presentació de sol·licituds

 Fins al 17 de febrer de 2023

 

Bases, sol·licitud i documentació. Seu del Consell de Mallorca

https://seu.conselldemallorca.net/fitxa?key=111404