Inici » Ajuts de minimis a la producció editorial i fonogràfica en llengua catalana

Ajuts de minimis a la producció editorial i fonogràfica en llengua catalana

Ajuts de minimis a la producció editorial i fonogràfica en llengua catalana

 • Procediment: 65657
 • BOIB núm. 42, de 27 de març de 2021
 • Dotació: 300.000 euros (llibres: 250.000 € i fonogrames: 50.000) 
 • Beneficiaris: persones físiques o persones jurídiques, constituïdes com a empreses, amb personalitat pròpia, que duen a terme, d’acord amb el seu objecte social, l’edició de llibres i fonogrames objecte d’aquesta convocatòria de manera regular, sempre que estiguin legalment constituïdes, d’acord amb la normativa vigent, en acabar el període de presentació de sol·licituds i tenguin el domicili o l’establiment principal a Mallorca.
 • Període subvencionable:1 d’octubre de 2020 a l’1 de juny de 2021
 • Activitats subvencionables
 • Objecte i condicions: Es poden acollir a aquesta convocatòria les sol·licituds que tenguin per objecte la producció i l’edició, en qualsevol format, tant físic com digital, de llibres, audiollibres i fonogrames en llengua catalana.
 • Limitacions. Per poder optar als ajuts de minimis, les obres han de complir els requisits següents:
 • Requisits generals
  • Les obres s’han d’editar i consignar a l’Oficina del Dipòsit Legal del Consell de Mallorca dins el termini de la convocatòria, és a dir, entre l’1 d’octubre de 2020 i l’1 de juny de 2021, ambdós inclosos.
  • Les obres han de ser en llengua catalana i estar escrites amb correcció estilística, gramatical i tipogràfica. Les obres que no compleixin aquest requisit seran objecte d’exclusió.
  • Així mateix, d’acord amb el previst a l’article 15 de l’Ordenança de subvencions del Consell de Mallorca els beneficiaris han de difondre que el Consell de Mallorca subvenciona el llibre o fonograma.
  • Concretament, el beneficiari ha de publicar a les xarxes socials i plana web pròpia (si en disposa) que el Consell de Mallorca ha subvencionat aquesta obra. En aquesta notícia, entrada o tuit, a més de la informació corresponent a la subvenció, s’inclourà el logotip del Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística. Aquesta publicitat sobre la concessió de la subvenció s’ha de fer encara que la data de concessió sigui posterior a la publicació. Aquesta difusió s’ha de fer almenys en català.
  • D’altra banda, i sens perjudici de l’esmentat al paràgraf anterior, si la concessió de la subvenció es produeix abans que es publiqui l’obra subvencionada, el beneficiari inclourà el logotip del Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística en l’exemplar subvencionat i també en altre tipus de publicitat (premsa, pòsters, tríptics, punts de llibre..) on esmentarà que l’exemplar està subvencionat pel Consell de Mallorca. Aquesta publicitat s’haurà de fer almenys en català i s’adjuntarà amb la documentació justificativa.
  • La inclusió en l’obra publicada de la referència al suport del Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística no és condició suficient per garantir la concessió de la subvenció si l’obra esmentada no compleix la resta de requisits que s’exigeixen en aquestes bases.
  • Els llibres i fonogrames que es presentin dins aquesta convocatòria han de tenir l’assignació definitiva del dipòsit legal del Consell de Mallorca.
 • Requisits específics
 • 1) Editorial
  • Es poden acollir a aquesta convocatòria les obres exclusivament en llengua catalana que es comercialitzin a través de llibreries o plataformes de venda de llibres digitals, i que compleixin els requisits següents:
  • a) Ser primeres edicions o reedicions de títols d’edició anterior que hagin estat publicades fa més de deu anys.
  • b) Tenir un tiratge mínim de 300 exemplars, si s’editen en paper.
  • c) Constar d’un mínim de 50 pàgines, amb l’excepció dels llibres infantils.

Exclusions:

 • Les obres que han estat autoritzades com a llibres de text.
 • Els llibres considerats de bibliòfils.
 • Les obres editades en fascicles.
 • Els llibres publicats exclusivament per institucions públiques o privades, els editats pels autors i els no venals.
 • Els llibres editats per clubs de llibres i per empreses similars que només siguin assequibles als socis respectius i els editats expressament per a la venda a terminis o a domicili.
 • Els àlbums, els catàlegs d’art, els retallables, els llibres per pintar i acolorir, els quaderns de cal·ligrafia i d’exercicis i, en general, tots aquells amb què es realitzin treballs.

 

 • 2) Fonogràfic
  • Es poden acollir a aquesta convocatòria els discs de llarga durada (LP), els compactes (simples o dobles), els maxisingles i els fonogrames en format digital, l’autor o els intèrprets dels quals siguin de les Illes Balears i que tenguin el text/lletra exclusivament en llengua catalana —en el cas d’enregistraments d’obres amb text/lletra—, que es comercialitzin a través d’establiments adients i que compleixin els requisits següents:
  • a) Ser primeres edicions o reedicions d’obres que hagin estat enregistrades fa més de deu anys.
  • b) Tenir un tiratge mínim de 300 exemplars, si s’editen en format CD o altre suport físic.
  • c) Estar publicat com a mínim a una plataforma digital o al web propi, si només té suport digital.
  • d) La documentació informativa que l’acompanyi i la presentació tipogràfica han de ser en català o, almenys, és necessari que la llengua catalana ocupi, sempre en lloc preferent, la mateixa extensió que la de les altres que s’hi puguin emprar.

Exclusions:

 • Els enregistraments de contingut i temàtica didàctics (idiomes, exercicis corporals, etc.) no estrictament musicals.
 • Els publicats exclusivament per institucions públiques o privades, tot i que figurin inscrites en el Registre d’Empreses Fonogràfiques, els editats pels autors i els no venals.
 • Els enregistraments que, editats per clubs discogràfics i empreses similars, només siguin assequibles als socis o als adherits respectius, i els editats expressament per a la venda a terminis o a domicili.
 • Els enregistraments que acompanyen les edicions literàries, els quaderns de treball o similars.

 

 • Acabament del termini per sol·licitar les ajudes: 28 d’abril de 2021