Inici » Ajuts de minimis a la producció editorial i fonogràfica en llengua catalana 2022

Ajuts de minimis a la producció editorial i fonogràfica en llengua catalana 2022

Ajuts de minimis a la producció editorial i fonogràfica en llengua catalana​

BOIB núm. 54, de 23 d'abril de 2022

Objectiu: subvencionar la producció i l'edició, en qualsevol format, tant físic com digital, de llibres, audiollibres i fonogrames en llengua catalana.

Requisits generals:

Les obres s’han d’editar i consignar a l’Oficina del Dipòsit Legal del Consell de Mallorca dins el termini de la convocatòria, és a dir, entre el 2 de juny de 2021 i el 31 de maig de 2022, ambdós inclosos.

Les obres han de ser en llengua catalana i estar escrites amb correcció estilística, gramatical i tipogràfica. Les obres que no compleixin aquest requisit seran objecte d’exclusió.

Si la concessió de la subvenció es produeix abans que es publiqui l’obra subvencionada, el beneficiari inclourà el logotip del Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística en l’exemplar subvencionat i també en altre tipus de publicitat (premsa, pòsters, tríptics, punts de llibre..) on esmentarà que l’exemplar està subvencionat pel Consell de Mallorca. Aquesta publicitat s’ha de fer almenys en català i adjuntar-se amb la documentació justificativa.

Despeses subvencionables:

LLIBRES: es poden acollir a aquesta convocatòria les obres exclusivament en llengua catalana que es comercialitzin a través de llibreries o plataformes de venda de llibres digitals, i que compleixin els requisits següents:

a) Ser primeres edicions o reedicions de títols d'edició anterior que hagin estat publicades fa més de deu anys.

b) Tenir un tiratge mínim de 300 exemplars, si s'editen en paper.

c) Constar d'un mínim de 50 pàgines, amb l'excepció dels llibres infantils.

FONOGRAMES: es poden acollir a aquesta convocatòria els discs de llarga durada (LP), els compactes (simples o dobles), els maxisingles i els fonogrames en format digital, l'autor o els intèrprets dels quals siguin de les Illes Balears i que tenguin el text/lletra exclusivament en llengua catalana —en el cas d'enregistraments d'obres amb text/lletra—, que es comercialitzin a través d'establiments adients i que compleixin els requisits següents:

a) Ser primeres edicions o reedicions d'obres que hagin estat enregistrades fa més de deu anys.

b) Tenir un tiratge mínim de 300 exemplars, si s'editen en format CD o altre suport físic.

c) Estar publicat com a mínim a una plataforma digital o al web propi, si només té suport digital.

d) La documentació informativa que l'acompanyi i la presentació tipogràfica han de ser en català o, almenys, és necessari que la llengua catalana ocupi, sempre en lloc preferent, la mateixa extensió que la de les altres que s'hi puguin emprar.

Beneficiaris: les persones físiques o persones jurídiques, constituïdes com a empreses, amb personalitat pròpia, que duen a terme, d'acord amb el seu objecte social, l'edició de llibres i fonogrames objecte d'aquesta convocatòria de manera regular, sempre que estiguin legalment constituïdes, d'acord amb la normativa vigent, en acabar el període de presentació de sol·licituds i tenguin el domicili o l'establiment principal a Mallorca.

Dotació: 360.000€

  • Llibres: 290.000 €
  • Fonogrames: 60.000 €

Acabament del termini per sol·licitar les ajudes: 20 de maig de 2022