Inici » Ajuts a la producció editorial i fonogràfica en llengua catalana 2023

Ajuts a la producció editorial i fonogràfica en llengua catalana 2023

Objecte:

Es poden acollir a aquesta convocatòria les sol·licituds que tenguin per objecte la producció i l’edició, en qualsevol format, tant físic com digital, de llibres, audiollibres, fonogrames i jocs de taula en llengua catalana.

Els llibres, fonogrames i audiollibres s’han d’editar i consignar a l’Oficina del Dipòsit Legal del Consell de Mallorca dins el termini de la convocatòria, és a dir, entre l’1 de juny de 2022 i el 31 de maig de 2023, ambdós inclosos.

Pel que fa als llibres, es poden acollir a aquesta convocatòria les obres exclusivament en llengua catalana que es comercialitzin a través de llibreries o plataformes de venda de llibres digitals i audiollibres, i que compleixin els requisits següents:

a) Ser primeres edicions o reedicions de títols d’edició anterior que hagin estat publicades fa més de deu anys.
b) Tenir un tiratge mínim de 300 exemplars, si s’editen en paper.
c) Constar d’un mínim de 50 pàgines, amb l’excepció dels llibres infantils
d) En el cas de les partitures musicals, a més de complir els requisits a), b) i c), han de tenir un estudi introductori d’un mínim de cinc pàgines.
e) En el cas dels audiollibres, han de ser enregistrats mitjançant la utilització de veu humana real, han de tenir com a origen una obra publicada prèviament en paper i n’han de ser una reproducció fidedigna; així mateix, han de ser editats per a la seva comercialització. A l’efecte d’aquestes bases, s’entén per edició comercial la que estigui subjecta a un preu de venda al públic. S’entén per audiollibre el producte digital obtingut mitjançant la gravació de la lectura en veu alta d’un llibre imprès, susceptible de ser reproduït en dispositius electrònics. S’exclouen de la convocatòria els audiollibres que no disposin de número de dipòsit legal i els que s’hagin enregistrat amb veu electrònica.

Pel que fa als fonogrames, es poden acollir a aquesta convocatòria els discs de llarga durada (LP), els compactes (simples o dobles), els maxisingles i els fonogrames en format digital, l’autor o els intèrprets dels quals siguin de les Illes Balears i que tenguin el text/lletra exclusivament en llengua catalana —en el cas d’enregistraments d’obres amb text/lletra—, que es comercialitzin a través d’establiments adients i que compleixin els requisits següents:

a) Ser primeres edicions o reedicions d’obres que hagin estat enregistrades fa més de deu anys.
b) Tenir un tiratge mínim de 300 exemplars, si s’editen en format CD o altre suport físic.
c) Estar publicat com a mínim a una plataforma digital o al web propi, si només té suport digital.
d) La documentació informativa que l’acompanyi i la presentació tipogràfica han de ser en català o, almenys, és necessari que la llengua catalana ocupi, sempre en lloc preferent, la mateixa extensió que la de les altres que s’hi puguin emprar.

Pel que fa als jocs de taula i similars, es poden acollir a aquesta convocatòria els jocs de taula i altres elements que impliquin una producció gràfica en suport de paper, cartolina, cartró, plàstic o similar, la temàtica dels quals tengui relació amb algun element històric, cultural o tradicional de Mallorca, que tenguin el text o la lletra exclusivament en llengua catalana i que compleixin els requisits següents:

  1. Ser primeres edicions.
  2. Tenir un tiratge mínim de cent exemplars.
  3. La documentació informativa que l’acompanyi i la presentació tipogràfica han de ser en català o, almenys, és necessari que la llengua catalana ocupi, sempre en lloc preferent, la mateixa extensió que la de les altres que s’hi puguin emprar.

Beneficiaris:

D’acord amb el previst al punt 4 de la convocatòria, poden ser-ne beneficiàries les persones físiques o persones jurídiques, constituïdes com a empreses, amb personalitat pròpia, que duen a terme, d’acord amb el seu objecte social, l’edició de llibres i fonogrames objecte d’aquesta convocatòria de manera regular, sempre que estiguin legalment constituïdes, d’acord amb la normativa vigent, en acabar el període de presentació de sol·licituds i tenguin el domicili o l’establiment principal a Mallorca.

En el cas de la línia 3 (jocs de taula i similars), podrà ser-ne beneficiària qualsevol persona física o jurídica amb residència legal i efectiva a Mallorca, amb una antiguitat d’almanco un any a la data de la publicació d’aquesta convocatòria.

Dotació: 400.000 €

  • Llibres: 320.000 €
  • Fonogrames: 70.000 €
  • Jocs de taula i similars: 10.000 €

Acabament del termini per sol·licitar les ajudes: fins al 10 de maig de 2023