Inici » Premis Literaris Vila de Porreres

Premis Literaris Vila de Porreres

 

PREMIS LITERARIS

VILA DE PORRERES 2022

 

 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA DELS

PREMIS VILA DE PORRERES DE NOVEL·LA I POESIA 2022

 

 1. Objecte i finalitat

L’Ajuntament de Porreres i la seva Regidoria de Cultura, a fi de promoure i estimular la creació literària d’obres d’autèntica qualitat literària, convoca els Premis Literaris Vila de Porreres, en les modalitats de narrativa i poesia.

 

L’objecte d’aquestes bases és la regulació de la convocatòria dels premis literaris de narrativa i poesia en llengua catalana amb la finalitat de donar suport a la creació literària, estimular-la, i reconèixer la tasca dels escriptors.

 

 1. Premis.

Els Premis Vila de Porreres de Narrativa i Poesia, convocats per l’Ajuntament de Porreres, es regeixen pels principis de publicitat i concurrència competitiva, són oberts a qualsevol persona que hi vulgui participar i tenen les següents modalitats:

 

 • Novel·la breu, dotat amb 4000 euros i publicació de l’obra per Edicions Balèria.
 • Poesia, dotat amb 2000 euros i publicació de l’obra per Edicions Balèria.

 

Els Premis i les seves dotacions són indivisibles.

 

Els premiats cediran els drets de publicació a l’Ajuntament de Porreres i conservaran la propietat intel·lectual de la seva obra, així que, en haver guanyat, signaran un contracte per tal de percebre els drets d’autor –un 10% PVP- de cada exemplar venut. Així mateix, l’Ajuntament cedirà el dret de publicació a l’Editorial Balèria, que editarà el llibre conformement a la legalitat vigent; a l’edició de l’obra s’haurà d’esmentar que ha estat guanyadora del Premi Vila de Porreres i l’any.

 

 1. Participació

Les obres que hi concursin han de ser originals i inèdites, de temàtica lliure i escrites en català. La presentació d’una obra implica que l’autor no en té compromesos els drets d’edició, que no ha estat presentada a cap altre concurs pendent d’adjudicació i que no ha estat guardonada amb anterioritat.  No poden concursar treballs guardonats en altres concursos.

En haver presentat l’obra al premi, l’autor no la podrà retirar per a fer-hi correccions, ampliar-ne el text o renunciar al premi.

 

 1. Format.

Els originals, mecanografiats i perfectament llegibles, s’han de presentar per triplicat, enquadernats o grapats, impresos en fulls de mida DIN A4, a doble espai i per una cara o per les dues, amb tipus de lletra Times New Roman de 12 punts. També se n’haurà de presentar una còpia en suport informàtic, en format PDF.

 

Les obres que optin al premi de Novel·la breu, obert a totes les edats, tindran una extensió mínima de 80 pàgines i màxima de 100 escrites. A la portada hi constarà “Opta al Premi Vila de Porreres de Novel·la”.

 

A l’exterior del sobre general, s’hi posarà el nom del premi al qual s’accedeix, de poesia o de novel·la breu. 

 

Les obres que optin al premi de Poesia tindran una extensió mínima 300 versos. A la portada hi constarà “Opta al Premi Vila de Porreres de Poesia”.

 1. Tramesa de les obres

Els treballs s'han de presentar per triplicat i sota pseudònim i s’enviaran amb plica, a l’exterior de la qual hi figuraran el títol de l’obra i la modalitat i grup a la qual es presenta; i a l’interior de la plica hi haurà el nom, l’adreça de l’autor, fotocòpia del DNI i telèfon.

Les obres s’han d’enviar en sobre tancat a:

                Ajuntament de Porreres

                Plaça de la vila, 17

                07260 Porreres, Illes Balears.

           

El termini d’admissió de les obres serà de l’1 de desembre de 2021 al 31 de gener de 2022. S’admetran els originals que hi arribin per correu si la seva data d’expedició no és posterior al 31 de gener de 2022.

 

Els exemplars no guardonats no es tornaran i seran destruïts.

 

 1. Jurat

El jurat qualificador, un per cada modalitat, estarà format per 3 membres (escriptors de reconegut prestigi literari); serà nomenat per la batllessa i la seva composició es farà pública abans que acabi el termini de presentació de les obres.

 

El jurat actuarà amb llibertat i discrecionalitat. Valorarà la qualitat literària de les obres, com ara el rigor del text, la solidesa de la construcció, el caràcter innovador de l’obra, la coherència entre les intencions implícites que revela el text i els resultats que assoleix o altres criteris que determini.

 

El jurat haurà de resoldre motivadament la concessió dels premis o la seva consideració que s’han de declarar deserts. El seu veredicte serà inapel·lable.

 

 1. Entrega dels Premis

Els Premis s’entregaran a les Festes de Pasqua de 2022. En el mateix acte es farà la presentació de les dues obres guanyadores. Les persones guardonades estaran obligades a ser presents a l’acte d’entrega dels Premis i la presentació de les seves obres.

L’Ajuntament de Porreres no es farà càrrec de les despeses per a assistir-hi.      

 

 1. Normativa fiscal

Els Premis estan subjectes a la normativa fiscal vigent.

 1. Acceptació i interpretació de les Bases

Prendre part en els Premis Vila de Porreres de Novel·la i Poesia suposa l’acceptació d’aquestes Bases.

 

L’ incompliment de les obligacions que imposen les bases podrà ser motiu de revocació dels beneficis de la convocatòria.

 

El jurat del Premi té la facultat d’interpretar les Bases i de suplir-ne qualsevol llacuna o buit d’acord amb la seva finalitat.

 

Qualsevol cas no previst en aquestes Bases i en el desenvolupament d’aquesta convocatòria serà resolt per l’organització d’aquests Premis.

 

Per a consultes us podeu dirigir a Edicions Balèria 699 583 440. grrossello@gmail.com 

 

Ajuntament de Porreres                                            

Plaça de la Vila, 17                                                         

07260 Porreres                                              

Telf. (+34) 971 647221                                  

www.porreres.cat