Inici » Certificats de català

Certificats de català

Informació sobre els certificats de català 

Actualment, d’acord amb el marc de referència per a l'avaluació de llengües modernes del Consell d'Europa, hi ha sis nivells per descriure i mesurar la competència lingüística dels parlants. Els nivells són A1, A2, B1, B2, C1, C2 i abracen des d'estadis inicials d'aprenentatge de la llengua fins al domini.
 

Certificats de català que expedeix la Direcció General de Política lingüística del Govern de les Illes Balears
S’expedeixen dos tipus de certificats: els de coneixements generals de la llengua i el de coneixements específics. Els certificats de coneixements generals són els següents: A2, B1, B2, C1 i C2. El certificat de coneixements específics és el següent: Llenguatge administratiu (LA).

Per acreditar cada un dels nivells dels certificats de llengua catalana s’ha de superar una prova. Per conèixer els objectius, l’estructura i la valoració de la prova i per tenir informació sobre els requisits necessaris per inscriure-s’hi i formalitzar la inscripció, consultau els opuscles de cada un dels certificats, els quals també inclouen un model de prova amb el solucionari i bibliografia i recursos per poder-la preparar.

Certificats de català que expedeix l'Escola Balear d'Administració Pública

És l'organisme dirigit al personal de les administracions públiques de les Illes Balears. S’expedeixen dos tipus de certificats: els de coneixements generals de la llengua i el de coneixements específics. Els certificats de coneixements generals són els següents: A2, B1, B2, C1 i C2. El certificat de coneixements específics és el següent: Llenguatge administratiu (LA).

Per acreditar cada un dels nivells dels certificats de llengua catalana s’ha de superar una prova. Per conèixer els objectius, l’estructura i la valoració de la prova i per tenir informació sobre els requisits necessaris per inscriure-s’hi i formalitzar la inscripció, consultau aquesta informació:

  1. Estructura i la durada de les proves 
  2. Models de prova vigents