La Universitat de les Illes Balears aprova un acord sobre usos lingüístics als estudis de grau

La Universitat de les Illes Balears (UIB) ha aprovat la present normativa sobre usos lingüístics als estudis de grau, d’acord amb l’articulat següent:

Article 1. Transparència i seguretat en els usos lingüístics en la docència

 1. La transparència i la seguretat lingüístiques comporten que la llengua de la docència ha de ser una informació pública i vinculant per a totes les parts, que tothom ha de conèixer amb antelació.
 2. Per aquesta raó, a les guies docents s’ha d’especificar la llengua o les llengües que s’utilitzaran en la docència de l’assignatura en cadascun dels usos següents:
  • Llengua vehicular: llengua que el professor utilitzarà en les seves exposicions orals, en els enunciats dels exàmens i en la resta de proves d’avaluació de l’assignatura.
  • Llengües de suport: llengua o llengües del material de suport a la docència i de la bibliografia, que poden ser multilingües.
 3. Un cop establerta a la guia docent, l’opció lingüística que s’hi especifica no podrà ser modificada.
 4. Un cop iniciat el període de matrícula, no es podran fer canvis en els usos lingüístics anunciats, llevat de casos excepcionals justificats per manca de professors lingüísticament capacitats i prèvia autorització del cap d'estudis.
 5. Aquestes condicions afecten de la mateixa manera les llengües catalana, castellana i anglesa.

Article 2. Canvi de grup per motius lingüístics

 1. És causa justificada de canvi de grup per motius lingüístics que l'alumne hagi cursat els estudis que donen accés a la Universitat en qualsevol territori en què la llengua vehicular del grup en què està matriculat no sigui oficial, i que es trobi en l’any acadèmic d'incorporació a la UIB.
  Aquesta mesura serà també d’aplicació als alumnes de programes de mobilitat, l'estada dels quals no supera, en cap cas, l'any acadèmic.
 2. En cas que sigui justificada la causa de canvi de grup per motius lingüístics, però el canvi no es pugui dur a terme, el cap d’estudis ho ha de comunicar al professor responsable a l’inici del semestre. L’alumne tindrà dret a rebre una atenció personalitzada del professor, d’acord amb un protocol que s’establirà a aquest efecte.

Article 3. Increment de la docència en llengua catalana

 1. El pla d’increment de la docència en català als estudis amb un ús més baix d'aquesta llengua té com a objectiu fomentar l’ús del català tant a les assignatures obligatòries com a les optatives.
 2. S’estableix com a objectiu general assolir, en tres anys, un mínim del 35 per cent de la docència en català en aquells estudis de grau en què l’ús d’aquesta llengua sigui inferior a aquest percentatge. Al final d’aquest període es revaluaran les actuacions dutes a terme.
 3. Per tal d’assolir aquest objectiu, s’estableixen les mesures següents:
  1. El deganat de la facultat o la direcció del centre, en col·laboració amb els departaments implicats en la docència d’un determinat estudi de grau, determinarà el nombre d’assignatures-grup que s’haurien d’impartir en català com a llengua vehicular per tal d’assolir l’objectiu del 35 per cent previst a l’apartat anterior.
  2. Els departaments implicats en la docència de la titulació proposaran mesures perquè, amb l’assignació de docència als professors de la seva plantilla amb capacitat per impartir les assignatures en català com a llengua vehicular, es compleixin els objectius proposats.
  3. A la guia docent s’informarà adequadament de l’idioma en què s’ha d’impartir l’assignatura a cada grup i subgrup per tal de garantir la seguretat lingüística tant dels estudiants com dels professors. Un cop feta l’oferta i oberta la matrícula, la llengua vehicular no es pot canviar.
  4. El Servei Lingüístic facilitarà als professors material de suport terminològic, així com cursos de català (i català d’especialitat), i donarà suport en la correcció de materials per a la docència.

Disposició addicional

Única. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquesta normativa apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

Disposició final

Única. Entrada en vigor

Aquesta normativa entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

 

CONSULTAU L'ACORD COMPLET

 

 

Destacada: