Premi Literari Vila de Sencelles de novel·la breu

III PREMIS LITERARIS

VILA DE SENCELLES 2024

 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA DELS

III PREMIS VILA DE SENCELLES DE NOVEL·LA BREU 2024

1. Objecte i finalitat

L’Ajuntament de Sencelles, representat per la seva Regidoria de Cultura, i la Fundació Mn. Bartomeu Oliver, a fi de promoure i estimular la creació literària d’obres d’autèntica qualitat literària, convoca el Premi Literari Vila de Sencelles, en la modalitat de novel·la breu.

L’objecte d’aquestes bases és la regulació de la convocatòria del premi literari de narrativa en llengua catalana amb la finalitat de donar suport a la creació literària, estimular-la, i reconèixer la tasca dels escriptors.

2. Premis.

El Premi Vila de Sencelles de Narrativa, convocat per l’Ajuntament de Sencelles i la Fundació Mn. Bartomeu Oliver, es regeix pels principis de publicitat i concurrència competitiva, i és obert a qualsevol persona que hi vulgui participar:

- Novel·la breu, dotat amb 2000 euros i publicació de l’obra per Edicions Balèria.

El Premis i la seva dotació és indivisible.

Els premiat cedirà els drets de publicació a l’Ajuntament de Sencelles i a la Fundació Mn. Bartomeu Oliver i conservarà la propietat intel·lectual de la seva obra, així que, en haver guanyat, signarà un contracte per tal de percebre els drets d’autor –un 10% PVP- de cada exemplar venut. Així mateix, l’Ajuntament i la Fundació Mn. Bartomeu Oliver cediran el dret de publicació a l’Editorial Balèria, que editarà el llibre conformement a la legalitat vigent; a l’edició de l’obra s’haurà d’esmentar que ha estat guanyadora del Premi Vila de Sencelles i l’any.

3. Participació

Les obres que hi concursin han de ser originals i inèdites, de temàtica lliure i escrites en català. La presentació d’una obra implica que l’autor no en té compromesos els drets d’edició, que no ha estat presentada a cap altre concurs pendent d’adjudicació i que no ha estat guardonada amb anterioritat. No poden concursar treballs guardonats en altres concursos.

En haver presentat l’obra al premi, l’autor no la podrà retirar per a fer-hi correccions, ampliar-ne el text o renunciar al premi.

4. Format.

Els originals, mecanografiats i perfectament llegibles, s’han de presentar per triplicat, enquadernats o grapats, impresos en fulls de mida DIN A4, a doble espai i per una cara o per les dues, amb tipus de lletra Times New Roman de 12 punts. També se n’haurà de presentar una còpia en suport informàtic, en format PDF.

Les obres que optin al premi de novel·la breu, obert a totes les edats, tindran una extensió mínima de 80 pàgines i màxima de 100 escrites.

5. Tramesa de les obres

Els treballs s'han de presentar per triplicat i sota pseudònim i s’enviaran amb plica, a l’exterior de la qual hi figuraran el títol de l’obra i la modalitat i grup a la qual es presenta; i a l’interior de la plica hi haurà el nom, l’adreça de l’autor, fotocòpia del DNI i telèfon.

Les obres s’han d’enviar en sobre tancat a:

Ajuntament de Sencelles

(A/A del Departament de Cultura)

Plaça de la Vila, núm. 7

07140 Sencelles, Illes Balears.

El termini d’admissió de les obres serà del 15 de març al 30 de maig de 2024. S’admetran els originals que hi arribin per correu si la seva data d’expedició no és posterior al 30 de maig de 2024.

Els exemplars no guardonats no es tornaran i seran destruïts.

6. Jurat

El jurat qualificador estarà format per 3 membres (escriptors de reconegut prestigi literari); serà nomenat pel batle, i la seva composició es farà pública abans que acabi el termini de presentació de les obres.

El jurat actuarà amb llibertat i discrecionalitat. Valorarà la qualitat literària de les obres, com ara el rigor del text, la solidesa de la construcció, el caràcter innovador de l’obra, la coherència entre les intencions implícites que revela el text i els resultats que assoleix o altres criteris que determini.

El jurat haurà de resoldre motivadament la concessió dels premis o la seva consideració que s’han de declarar deserts. El seu veredicte serà inapel·lable.

7. Entrega dels Premis

L’acte d’entrega del Premi i la presentació del llibre premiat serà en el transcurs del programa de festes locals de Sencelles, dedicades a la Mare de Déu d’Agost de 2024 (entorn al 15 d’agost). La persona guardonada estarà obligada a ser present a l’acte d’entrega dels Premis i la presentació de les seves obres.

Ni l’Ajuntament de Sencelles ni la Fundació Mn. Bartomeu Oliver no es faran càrrec de les despeses per a assistir-hi.

8. Normativa fiscal

El Premia està subjecte a la normativa fiscal vigent.

9. Acceptació i interpretació de les Bases

Prendre part en el Premi Vila de Sencelles de Novel·la breu suposa l’acceptació d’aquestes Bases.

L’ incompliment de les obligacions que imposen les bases podrà ser motiu de revocació dels beneficis de la convocatòria.

El jurat del Premi té la facultat d’interpretar les Bases i de suplir-ne qualsevol llacuna o buit d’acord amb la seva finalitat.

Qualsevol cas no previst en aquestes Bases i en el desenvolupament d’aquesta convocatòria serà resolt per l’organització d’aquest Premi.

 

Per a consultes us podeu dirigir a Edicions Balèria 699 583 440. grrossello@gmail.com

Destacada: