Subvencions a la producció editorial i fonogràfica en llengua catalana 2023

Objecte de la convocatòria:

Es poden acollir a aquesta convocatòria les sol·licituds que tenguin per objecte la producció i l’edició, en qualsevol format, tant físic com digital, de llibres, audiollibres, fonogrames i jocs de taula en llengua catalana.

Beneficiaris:

 Poden ser-ne beneficiàries les persones físiques o persones jurídiques, constituïdes com a empreses, amb personalitat pròpia, que duen a terme, d’acord amb el seu objecte social, l’edició de llibres i fonogrames objecte d’aquesta convocatòria de manera regular, sempre que estiguin legalment constituïdes, d’acord amb la normativa vigent, en acabar el període de presentació de sol·licituds i tenguin el domicili o l’establiment principal a Mallorca.

En el cas de la línia 3 (jocs de taula i similars), podrà ser-ne beneficiària qualsevol persona física o jurídica amb residència legal i efectiva a Mallorca, amb una antiguitat d’almanco un any a la data de la publicació d’aquesta convocatòria.

Dotació: 400.000 €

  • Llibres: 320.000 €
  • Fonogrames: 70.000 €
  • Jocs de taula i similars: 10.000 €

Acabament del termini per sol·licitar les ajudes: 10 de maig de 2023

Destacada: