Subvencions per a l'organització de festivals de música en català

Objecte de la convocatòria:

Es poden acollir a aquesta convocatòria les sol·licituds que tenguin per objecte els projectes culturals consistents en la realització de festivals de música a Mallorca en llengua catalana. A banda de les actuacions (que han de ser en llengua catalana), s’han de fer en català: la publicitat i les comunicacions escrites i orals, i el desenvolupament de l’activitat: retolació, senyalitzacions i comunicacions orals i escrites amb els treballadors de l’esdeveniment.

Beneficiaris:

Poden ser-ne beneficiàries les persones jurídiques constituïdes com a empreses (incloent-hi agrupacions d’interès econòmic) i les persones físiques constituïdes com a autònoms o empresaris individuals, amb personalitat jurídica pròpia, que compleixin els requisits que es detallen a continuació, com també la resta d’establerts en aquesta convocatòria:

  1. Tenir el domicili social o l’establiment permanent a Mallorca. (En el cas de les AIE basta que compleixi aquest requisit almenys una de les persones o empreses que formen part de l’AIE).
  2. Estar d’alta a l’epígraf que pertoca del cens tributari o registre pertinent de l’IAE (adient per desenvolupar l’objecte de l’activitat per a la qual se sol·licita la subvenció) en el moment de la presentació de la sol·licitud.
  3. Tenir com a objecte social la realització de projectes musicals.

No obstant l’anterior, no en poden ser beneficiaris:

  1. Les entitats sense ànim de lucre.
  2. Les entitats que pertanyen a l’àmbit educatiu.
  3. Les entitats que hagin estat sancionades o condemnades, en els darrers tres anys, per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionades per resolució administrativa ferma o condemnada per sentència judicial ferma, en els termes que regula l’article 11 de la Llei 11/2006, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes.
  4. Les entitats que incorrin en alguna de les prohibicions establertes en l’article 8 de l’Ordenança General de Subvencions del Consell de Mallorca.

Dotació: 80.000,00 €

Acabament del termini per sol·licitar les ajudes: 9 de juny de 2023

Destacada: