Inici » Premis Literaris Pare Colom 2023

Premis Literaris Pare Colom 2023

L’Ajuntament d’Inca, a través de l’Àrea de Cultura, convoca els Premis Literaris Pare Colom 2023, d’acord amb les bases següents: 

1. CATEGORIES

Els Premis Literaris Pare Colom 2023 es convoquen en les següents modalitats:

  • Narrativa: una obra escrita en qualsevol modalitat del gènere narratiu (novel·la, recull de contes, dietari, llibre de viatges…) d’una extensió d’entre 80 i 125 folis.
  • Poesia: un poema o col·lecció de poemes d’una extensió mínima de 120 versos.
  • Teatre: un text teatral de qualsevol modalitat (comèdia, drama, etc.), amb l’objectiu de ser representat.

2. OBRES

Les obres aspirants als Premis Literaris Pare Colom 2023 han de ser escrites en llengua catalana i cal que siguin originals i inèdites. Cada autor/a podrà concursar-hi amb un màxim d’una sola obra a cada una de les categories; la temàtica de les obres és lliure.

3. PRESENTACIÓ DE LES OBRES

Les obres hauran de presentar-se en DIN A4, mecanoscrites a doble espai i per una sola cara, en tipus Time o semblant, de cos 12. Els autors participants han de trametre l’original en suport informàtic en format pdf. A la portada només es consignarà el títol de l’obra. En un arxiu a part s’adjuntarà un document de dades personals en què constarà el títol de l’obra i les dades de l’autor/a (nom i llinatges, DNI, adreça postal, telèfon i adreça electrònica). Els autors que ho desitgin podran participar-hi sota pseudònim, que figurarà devora el títol de l’obra a la portada del document i juntament amb les dades de l’autor/a dins el document de dades personals.

4. ADMISSIÓ DE LES OBRES

El termini d’admissió de les obres acabarà el dimecres dia 1 de maig de 2023, a les 23.59 h. Les obres es remetran per correu electrònic a l’adreça premisparecolom@incaciutat.com. L’Àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Inca enviarà a l’autor/a un correu electrònic de notificació de la recepció de l’obra. En haver estat presentada al premi, cap obra no podrà ser retirada per l’autor/a per tal de fer-hi correccions, ampliacions o per renunciar al concurs.

5. JURAT

Es constituirà un jurat per a cada categoria (narrativa, poesia i teatre). En cada cas el jurat estarà format per cinc persones de reconegut prestigi dins l’àmbit de la cultura de parla catalana; pel regidor/a de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Inca, com a president/a del jurat, amb veu i sense vot; i per un tècnic/a de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Inca, com a secretari/ària del jurat, amb veu i sense vot. La composició del jurat es farà pública abans que acabi el termini de presentació de les obres. El veredicte emès pel jurat es farà públic el divendres 21 de juliol de 2023 a les 20 h al Claustre de Sant Domingo d’Inca, en el marc d’una nit literària musical, que es desenvoluparà d’acord amb les mesures sanitàries vigents en aquell moment. El jurat podrà declarar desert el premi, però en cap cas no podrà atorgar-lo de manera compartida. El jurat podrà recomanar les publicacions que cregui oportunes de les obres finalistes. El jurat resoldrà tots aquells aspectes que no contemplin aquestes bases. El veredicte del jurat serà inapel·lable.

6. DOTACIÓ ECONÒMICA I EDICIÓ DE LES OBRES PREMIADES

S’estableixen els següents premis per als treballs premiats:

  • Premi de Narrativa: premi de 3.000 € i publicació del treball premiat.
  • Premi de Poesia: premi de 1.200 € i publicació del treball premiat.
  • Premi de Teatre: premi de 1.200 € i publicació del treball premiat.

Les obres premiades seran publicades per Lleonard Muntaner, Editor. La presentació d’aquestes obres es durà a terme el dissabte 21 d’octubre de 2023 a les 11.30 h al Claustre de Sant Domingo d’Inca, coincidint amb l’aniversari del pare Colom. En el cas de la categoria de teatre, l’Ajuntament d’Inca es compromet a programar la representació de l’obra guanyadora una vegada produït el seu muntatge.

7. ACCEPTACIÓ D’AQUESTES BASES

La participació en els Premis Literaris Pare Colom 2023 suposa la total acceptació d’aquestes bases.