Inici » Premis Literaris Vila de Santanyí 2023

Premis Literaris Vila de Santanyí 2023

L’Ajuntament de Santanyí, a través de l’Àrea de Cultura, convoca els Premis Literaris Vila de Santanyí 2023, d’acord amb les bases següents:

1. CATEGORIES

Els premis literaris Vila de Santanyí tendran les següents modalitats:

1.1 XXXVIII Premi "Bernat Vidal i Tomàs" de poesia, que es concedirà a una obra d’una extensió aproximada de 300 versos.

1.2 VI Premi “Antoni Vidal Ferrando” de narrativa, que es concedirà a una obra escrita en qualsevol modalitat del gènere narratiu (novel·la, recull de contes, dietari, llibre de viatges...) d’una extensió d’entre 100 i 250 pàgines.

1.3 II Premi de Teatre Vila de Santanyí, que es concedirà a una obra teatral de qualsevol modalitat, amb una extensió que correspongui a un muntatge d’una durada mínima de 50 minuts.

2. OBRES

Les obres que es presentin al certamen hauran de ser originals, inèdites, no premiades a cap altre certamen i redactades en llengua catalana. En el cas dels textos teatrals no podran haver estat representats ni llegits prèviament. El tema serà lliure. Només es podrà presentar una sola obra a cada categoria.

3. PRESENTACIÓ DE LES OBRES

Els originals es presentaran degudament enquadernats i per triplicat, en fulls de mida DIN A4, amb les pàgines numerades preferiblement a doble cara amb font Times New Roman o semblant, de cos 12 i amb un interlineat d' 1,5 punts. També s’hi inclourà una còpia en suport digital, en format PDF mitjançant un CD o un llapis de memòria. A la portada, s’hi ha de consignar el nom de la modalitat a la que participen, el títol de l’obra i l'autoria mitjançant un pseudònim. A part, i amb el mateix pseudònim, presentaran un sobre tancat que en contengui les referències personals (nom i llinatges, adreces postal i electrònica i telèfon).

4. ADMISSIÓ DE LES OBRES

El termini d'admissió de les obres acabarà el 3 de febrer de 2023. Les obres s'hauran de lliurar a la Casa de Cultura Ses Cases Noves, carrer de s'Aljub, 22, 07650, Santanyí (Mallorca), de dilluns a divendres, de 8.30 h a 14.00h, amb excepció del període comprés entre el 26 de desembre i el 3 de gener en què romandrà tancada. S’hi admetran els originals que arribin per correu, sempre que la data d’expedició no sigui posterior al dia 3 de febrer de 2022. Una vegada presentats els originals, l’obra no es podrà retirar per fer-hi correccions ni ampliar-ne el text, així com tampoc renunciar al premi.

5. JURAT

El Jurat estarà format per tres membres destacats de cada gènere literari convocat, més una persona que exercirà de secretari/ària sense vot. En aquesta edició seran: Poesia: Glòria Julià, Miquel Bezares i Pau Sif. Narrativa: Jaume C. Pons Alorda, Lucia Pietrelli, Sebastià Alzamora. Teatre: Carlota Oliva, Joan Tomàs Martínez i Rafel Duran. Cada membre del jurat cobrarà 500,00 € (exempt d’IVA) per la seva feina. Si s’han de traslladar a una reunió a Santanyí se’ls pagarà el desplaçament. El Jurat podrà resoldre, inapel·lablement, totes aquelles qüestions no estipulades en aquestes bases i, si ho consideren adient, declarar el premi desert.

6. DOTACIÓ ECONÒMICA I EDICIÓ DE LES OBRES PREMIADES

Els premis seran els següents:

Premi Antoni Vidal Ferrando de narrativa: 5.000,00 €, publicació del treball premiat i objecte commemoratiu.

Premi Bernat Vidal i Tomàs de poesia: 3.500,00 €, publicació del treball premiat i objecte commemoratiu.

Premi de Teatre Vila de Santanyí: 3.500,00 €, publicació del treball premiat i objecte commemoratiu.

Les persones guanyadores rebran la quantitat estipulada, en concepte de premi, en acte públic el dissabte dia 22 d’abril de l’any 2023. El premis seran indivisibles i estaran subjectes a la normativa fiscal vigent.

L'obra es publicarà posteriorment a la col·lecció Ossos de sol d'Adia Edicions, que signarà un contracte amb l’autor o autora, i n'inclourà l’abast dels drets de propietat intel·lectual que se’n derivin. La presentació dels llibres es farà durant les festes de Sant Jaume 2022. En aquest acte es lliuraran els objectes commemoratius. La presentació d'una obra implica que l'autor no en té compromesos els drets d'edició. Les persones premiades es comprometen a assistir als actes que es programin, tant per donar a conèixer el resultats dels Premis Literaris Vila de Santanyí com per presentar els seus llibres.

7. CUSTÒDIA I RETIRADA D’EXEMPLARS

Els treballs que no hagin estat premiats, no es tornaran. Les persones participants que així ho manifestin, podran procedir a la retirada de les seves obres mitjançant una sol·licitud per escrit a l’adreça electrònica cultura@ajsantanyi.net. Si en el termini de dos mesos des de l’adjudicació del guardó no s'ha fet cap petició, l’Ajuntament de Santanyí procedirà a la destrucció del text.

8. INFORMACIÓ

Qualsevol consulta sobre el premi podrà fer-se mitjançant un correu a l’adreça electrònica cultura@ajsantanyi.net.

9. ACCEPTACIÓ D’AQUESTES BASES

El simple fet de presentar treballs en aquest certamen pressuposa l’acceptació d’aquestes bases.