Inici » Ajuts per al foment de l’ús de la llengua catalana a les empreses per a l’any 2024

Ajuts per al foment de l’ús de la llengua catalana a les empreses per a l’any 2024

 

Extracte de la convocatòria d’ajuts de minimis per al foment de l’ús de la llengua catalana a les empreses per a l’any 2024

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3 b i 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria d’ajuts de minimis per al foment de l’ús de la llengua catalana a les empreses per a l’any 2024, aprovada i modificada mitjançant resolucions de la vicepresidenta primera i consellera executiva de Cultura i Patrimoni de data 19 de febrer de 2024 i 29 de febrer de 2024, respectivament, el text complet de la qual es pot consultar en la Base de Dades Nacional de Subvencions i a la seu electrònica del Consell de Mallorca <https://seu.conselldemallorca.net/>.

Bases reguladores

Les bases reguladores d’aquesta convocatòria es troben recollides en l’Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca i dels organismes autònoms que en depenen (BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017), modificada per acord del Ple de 14 de juny de 2018 (BOIB núm. 96, de 4 d’agost de 2018).

Objecte

L’objecte aquesta convocatòria és subvencionar les activitats realitzades de l’1 de maig de 2023 fins al 30 d’abril de 2024, referides al foment de l’ús de la llengua catalana, per a:

  • la retolació en llengua catalana tant a establiments com a vehicles.
  • l’etiquetatge (informació sobre la composició, característiques, ingredients, etc. del producte) en llengua catalana.
  • l’edició en llengua catalana de material imprès sobre paper (fullets comercials, díptics, sobres, targetes de visita, carnets, cartells, documents administratius o comptables...)
  • l’edició en llengua catalana de cartes de restaurant.
  • l’edició en llengua catalana de marxandatge (adhesius, calendaris, agendes, punts de llibre, bosses, tasses, camisetes, pantalles enrotllables...)
  • l’edició en llengua catalana de pàgines web, portals d’Internet, codis QR, aplicacions per a mòbils i tot tipus de plataformes en línia.

Beneficiaris

D’acord amb el previst al punt 4 de la convocatòria, poden ser-ne beneficiàries les empreses amb personalitat física o jurídica ubicades en el territori de Mallorca, i les comunitats de béns de Mallorca que compleixin els requisits prevists a la convocatòria

Quantia

Durant l’exercici pressupostari de 2024 s’hi destina la quantitat total de 245.000,00 € que corresponen a la partida pressupostària 20.33450.77900.

Presentació de sol·licituds

D’acord amb el previst al punt 12 de la convocatòria, el termini per sol·licitar les ajudes és de 20 dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la data de la publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

La documentació que s’ha de presentar per sol·licitar l’ajuda es relaciona en el punt 11 de la convocatòria.

6. Altres dades

El text complet de la convocatòria, així com els annexos, es poden descarregar a la seu electrònica del Consell de Mallorca <https://seu.conselldemallorca.net/>.