Inici » Ajuts per al foment de l’ús de la llengua catalana a les entitats sense ànim de lucre per a l’any 2024

Ajuts per al foment de l’ús de la llengua catalana a les entitats sense ànim de lucre per a l’any 2024

Extracte de la convocatòria d’ajuts per al foment de l’ús de la llengua catalana a les entitats sense ànim de lucre per a l’any 2024

De conformitat amb el previst als articles 17.3.b) i 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria d’ajuts per al foment de l’ús de la llengua catalana a les entitats sense ànim de lucre per a l’any 2024, aprovada i modificada mitjançant resolucions de la vicepresidenta primera i consellera executiva de Cultura i Patrimoni de data 19 de febrer de 2024 i 29 de febrer de 2024, respectivament, el text complet de la qual es pot consultar en la Base de Dades Nacional de Subvencions.

Bases reguladores

Les bases reguladores d’aquesta convocatòria es troben recollides en l’Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca i dels organismes autònoms que en depenen (BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017), modificada per acord del Ple de 14 de juny de 2018 (BOIB núm. 96, de 4 d’agost de 2018).

Objecte

L’objecte d’aquesta convocatòria és subvencionar les activitats realitzades de l’1 de maig de 2023 fins al 30 d’abril de 2024, referides al foment de l’ús de la llengua catalana, per a:

  1. la retolació en llengua catalana tant a establiments com a vehicles.
  2. l’etiquetatge (informació sobre la composició, característiques, ingredients, etc. del producte) en llengua catalana.
  3. l’edició en llengua catalana de material imprès sobre paper (fullets comercials, díptics, sobres, targetes de visita, carnets, cartells, documents administratius o comptables...)
  4. l’edició en llengua catalana de marxandatge (adhesius, calendaris, agendes, punts de llibre, bosses, tasses, camisetes, pantalles enrotllables...)
  5. l’edició en llengua catalana de pàgines web, portals d’Internet, codis QR, aplicacions per a mòbils i tot tipus de plataformes en línia.

Beneficiaris

D’acord amb el previst al punt 4 de la convocatòria, poden ser-ne beneficiàries les entitats associatives o organitzatives sense ànim de lucre inscrites de manera definitiva en el registre pertinent de l’illa de Mallorca a la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds.

Quantia

Durant l’exercici pressupostari de 2024 s’hi destina la quantitat total de 100.000,00 €, que corresponen a la partida pressupostària 20.33450.78900

Presentació de sol·licituds

D’acord amb el previst al punt 11 de la convocatòria, el termini per sol·licitar les ajudes és de 20 dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la data de la publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

La documentació que s’ha de presentar per sol·licitar l’ajuda s’indica en el punt 10 de la convocatòria.

Altres dades

El text complet de la convocatòria, així com els annexos es poden descarregar a la seu electrònica del Consell de Mallorca. (https://seu.conselldemallorca.net/).