Inici » Ajuts a la producció editorial i fonogràfica en llengua catalana 2024

Ajuts a la producció editorial i fonogràfica en llengua catalana 2024

 

Extracte de la convocatòria d’ajuts de minimis a la producció editorial i fonogràfica en llengua catalana per a l’any 2024

De conformitat amb el previst als articles 17.3.b) i 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria d’ajuts de minimis a la producció editorial i fonogràfica en llengua catalana per a l’any 2024, aprovada mitjançant l’Acord del Consell Executiu en la sessió ordinària de dia 28 de febrer de 2024, el text complet de la qual es pot consultar en la Base de Dades Nacional de Subvencions.

Bases reguladores

Les bases reguladores d’aquesta convocatòria es troben recollides en l’Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca i dels organismes autònoms que en depenen (BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017), modificada per acord del Ple de 14 de juny de 2018 (BOIB núm. 96, de 4 d’agost de 2018).

Objecte

Es poden acollir a aquesta convocatòria les sol·licituds que tenguin per objecte la producció i l’edició, en qualsevol format, tant físic com digital, de llibres, audiollibres, fonogrames i jocs de taula en llengua catalana.

Els llibres, fonogrames i audiollibres s’han d’editar i consignar a l’Oficina del Dipòsit Legal del Consell de Mallorca dins el termini de la convocatòria, és a dir, entre l’1 de juny de 2023 i el 31 de maig de 2024, ambdós inclosos.

Pel que fa als llibres, es poden acollir a aquesta convocatòria les obres exclusivament en llengua catalana que es comercialitzin a través de llibreries o plataformes de venda de llibres digitals i audiollibres, i que compleixin els requisits següents:

a) Ser primeres edicions o reedicions de títols d’edició anterior que hagin estat publicades fa més de deu anys.

b) Tenir un tiratge mínim de 300 exemplars, si s’editen en paper.

c) Constar d’un mínim de 50 pàgines, amb l’excepció dels llibres infantils.

d)En el cas de les partitures musicals, a més de complir els requisits a), b) i c), han de tenir un estudi introductori d’un mínim de cinc pàgines.

e)En el cas dels audiollibres, han de ser enregistrats mitjançant la utilització de veu humana real, han de tenir com a origen una obra publicada prèviament en paper i n’han de ser una reproducció fidedigna; així mateix, han de ser editats per a la seva comercialització. A l’efecte d’aquestes bases, s’entén per edició comercial la que estigui subjecta a un preu de venda al públic. S’entén per audiollibre el producte digital obtingut mitjançant la gravació de la lectura en veu alta d’un llibre imprès, susceptible de ser reproduït en dispositius electrònics. S’exclouen de la convocatòria els audiollibres que no disposin de número de dipòsit legal i els que s’hagin enregistrat amb veu electrònica.

 

Pel que fa als fonogrames, es poden acollir a aquesta convocatòria els discs de llarga durada (LP), els compactes (simples o dobles), els maxisingles i els fonogrames en format digital, l’autor o els intèrprets dels quals siguin de les Illes Balears i que tenguin el text/lletra exclusivament en llengua catalana —en el cas d’enregistraments d’obres amb text/lletra—, que es comercialitzin a través d’establiments adients i que compleixin els requisits següents:

a) Ser primeres edicions o reedicions d’obres que hagin estat enregistrades fa més de deu anys.

b) Tenir un tiratge mínim de 300 exemplars, si s’editen en format CD o altre suport físic.

c) Estar publicat com a mínim a una plataforma digital o al web propi, si només té suport digital.

d) La documentació informativa que l’acompanyi i la presentació tipogràfica han de ser en català o, almenys, és necessari que la llengua catalana ocupi, sempre en lloc preferent, la mateixa extensió que la de les altres que s’hi puguin emprar.

 

Pel que fa als jocs de taula i similars, es poden acollir a aquesta convocatòria els jocs de taula i altres elements que impliquin una producció gràfica en suport de paper, cartolina, cartró, plàstic o similar, la temàtica dels quals tengui relació amb algun element històric, cultural o tradicional de Mallorca, que tenguin el text o la lletra exclusivament en llengua catalana i que compleixin els requisits següents:

  1. Ser primeres edicions.
  2. Tenir un tiratge mínim de cent exemplars.
  3. La documentació informativa que l’acompanyi i la presentació tipogràfica han de ser en català o, almenys, és necessari que la llengua catalana ocupi, sempre en lloc preferent, la mateixa extensió que la de les altres que s’hi puguin emprar.

 

Beneficiaris

D’acord amb el previst al punt 4 de la convocatòria, poden ser-ne beneficiàries les persones físiques o persones jurídiques, constituïdes com a empreses, amb personalitat pròpia, que duen a terme, d’acord amb el seu objecte social, l’edició de llibres i fonogrames objecte d’aquesta convocatòria de manera regular, sempre que estiguin legalment constituïdes, d’acord amb la normativa vigent, en acabar el període de presentació de sol·licituds i tenguin el domicili o l’establiment principal a Mallorca.

En el cas de la línia 3 (jocs de taula i similars), podrà ser-ne beneficiària qualsevol persona física o jurídica amb residència legal i efectiva a Mallorca, amb una antiguitat d’almanco un any a la data de la publicació d’aquesta convocatòria.

Quantia

Durant l’exercici pressupostari de 2024 s’hi destina inicialment la quantitat de 350.000,00 € a la línia d’ajudes per a obres libràries, la quantitat de 80.000,00 € a la línia d’ajudes a obres discogràfiques i la quantitat de 10.000,00 € a la línia d’ajudes a jocs de taula i similars, que corresponen a la partida pressupostària 20.33450.77912.

Presentació de sol·licituds

D’acord amb el previst al punt 11 de la convocatòria, el termini per sol·licitar les ajudes és de 20 dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la data de la publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

La documentació que s’ha de presentar per sol·licitar l’ajuda s’indica al punt 10 de la convocatòria.

Altres dades

El text complet de la convocatòria, així com els annexos es poden descarregar a la seu electrònica del Consell de Mallorca. (https://seu.conselldemallorca.net/).